dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC  2012- 2013              
  BUỔI CHIỀU - THỰC HIỆN TỪ TUẦN 9  (NGÀY 15 /10/2012)            
                                               
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 9D                  
2 1 Địa - Thức Sử - Hân Toán - Then Văn - P Nga CN - Thanh Sinh - Anh TC Lý - Thìn GDCD- Ngân TC AV - Vui TCAV - Hoa Địa - Nga TC Lý - Dũng TC Đại  - Hồng                  
2 Sử - Hân Địa - Thức TCToán - Then Văn - P Nga AV - Lan CN - Thanh TC AV - Vui TC Lý - Thìn GDCD- Ngân TC Đại - Hồng TC Lý - Dũng Địa - Nga TCAV - Hoa                  
3 x X X CN - Thanh Sinh - Anh AV - Lan GDCD - Ngân TC AV - Vui TC Lý - Thìn TC Lý - Dũng TC Đại - Hồng Văn - Hương Địa - Nga                  
4 X X X X X X X X X X X X X                  
5 X X X X X X X X X X X X X                  
3 Bòi                                             
dưỡng                                            
học                                            
sinh                                            
giỏi                                            
4 1 Toán - Hà Mĩ - Dung Toán - Then Sử - Loan TC Hình- Tâm Mĩ - Trang Mĩ - Lý Sử- Hân Tin - Thương Toán - Soa TCAV - Hoa Địa - Nga Toán - phượng                  
2 TCĐại - Then Toán - Hà Mĩ - Dung TC Hình - Tâm Mĩ - Trang Toán - Thanh Văn - Đốc Tin - Thương Mĩ - lý TCToán  - Soa GDCD - Loan TCAV - Hoa TCToán - phượng                  
3 X X X Tin - Trang Sử - Loan TC Hình - Thanh Văn - Đốc Mĩ - Lý Sử- Hân Địa - nga TCToán - Soa Toán- Phượng TCAV - Hoa                  
4 X X X X X X X X X X X X X                  
5 X X X X X X X X X X X X X       0          
5 1 TC AV - Dành TC Đại - Then Văn - Mai TC Lý - Thìn TC AV - Lan TC Đại - Hà Toán - Hồng Sinh - Nhung TC Đại - Lan Nhạc - Châu Văn - Doãn Văn - Hương Sử - Hạnh                  
2 Văn - Mai TC AV - Dành Toán - Then TC Đại - Hà TC Lý - Thìn TC AV - Lan Tin - thương Toán - Hồng TC Hình - Lan Hoá - Nhung Văn - Doãn Văn - Hương Nhạc - châu                  
3 X X X TC AV - Lan TC Đại - Hà TC Lý-  Thìn Sinh - nhung TC Hình - Lan Tin - Thương Văn - Doãn Nhạc - Châu TC Đại - hồng Văn - Hương                  
4 X X X X X X X X X X X X X                  
5 X X X X X X X X X X X X X                  
6 Lao                                            
động,                                            
hội                                            
họp                                            
                                             
7                                              
Nghỉ                                            
                                             
                                               
  Lưu ý: Các tiết 3 buổi chiều của khối 6,  học sinh có nhu cầu có thể lên thư viện đọc, mượn sách.                          
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC  2012- 2013              
  BUỔI SÁNG - THỰC HIỆN TỪ TUẦN 9  (NGÀY 15 /10/2012)            
                                               
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 9D                  
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC                  
2 Sinh - Anh Toán - Hà Sử- Hân AV- Lan Sử - Loan Địa - Thức TC Hình - Lan Văn - Đốc AV - Vui Địa - Nga Văn - Doãn Toán - Phượng Văn - Hương                  
3 Toán - Hà Tin - Dung Sinh - Anh Địa - Thức Toán - Tâm Sử - Loan AV - Vui Văn - Đốc Toán - Lan Sử - Hạnh Văn - Doãn TCT - Phượng Văn - Hương                  
4 Tin - Dung Sinh - Anh TC AV - Dành Toán - Tâm Địa - Thức  AV - Lan Văn - Đốc AV - Vui Toán - Lan Văn - Doãn Toán - Soa Văn - Hương Toán - Phượng                  
5 X X X X X X X X X X X X X                  
3 1 Văn - Mai AV- Dành Toán - Then Mĩ - Trang Sinh - Anh Văn - PNga Tin - Thương Sử - Hân Địa - Thức Sinh - Sa Văn - Doãn AV - Hoa  Toán - Phượng                  
2 Văn - Mai Nhạc- Ngân TCToán - Then Sử- Loan Tin- Trang Văn - PNga Địa - Thức  TD - Vân Sử - Hân Văn - Doãn AV - Hoa Toán - Phượng Sinh - Sa                  
3 AV - Dành Văn - Mai Nhạc - Ngân Sinh - Anh Toán - Tâm Tin - Trang Sử - Hân Địa - Thức TD - Vân AV - Hoa TC Hình- Phượng Sinh - Sa Văn - Hương                  
4 Nhạc - Ngân Văn - Mai AV - Dành Văn - PNga Toán - Tâm Sử - Loan TD - Vân Tin - Thương Hoá - Anh TC Hình - Phượng Sinh - Sa Văn - Hương AV- Hoa                  
5 X X X X X X X X X X X X X                  
4 1 TD - Ngân AV- Dành Sinh - Anh Toán - Tâm AV - Lan Văn - PNga Toán - Hồng Nhạc - Châu Sinh - Sa Lý - Dũng CN - VLan TD - Vân Hoá - Nhung                  
2 AV - Dành TD - Ngân Tin - Dung Toán - Tâm Lý - Thìn Văn - PNga TC Đại - Hồng Hoá - Sa Nhạc - Châu TD - Vân Hoá - Nhung CN - VLan<