dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 8 mien phi,tai lieu Đề Toán 8 mien phi,bai giang Đề Toán 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:20:55 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 77
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – TIẾT 21
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN : ĐẠI SỐ – LỚP 8
Thời gian làm bài : 45 phút


Bài 1 : (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
3xy + x + 15y + 5
9 – x2 + 2xy – y2
Bài 2 : (4 điểm) Tìm x biết :
a) 
b) 
Bài 3 : (2 điểm)
Tìm a để đa thức : x4 + 6x3 + 7x2 – 6x + a chia hết cho đa thức x2 + 3x -1
Bài 4 : (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
A = 5 – 4x2 + 4x

------------------Hết-------------------------PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN ĐẠI SỐ LỚP 8 – TIẾT 21

Câu
ĐÁP ÁN
Điểm

1
a) 3xy + x +15y +5 = (3xy +15y)+ (x+5) = 3y(x+5) + (x+5)
= ( x+ 5)( 3y + 1)
b) 9 – x2 + 2xy – y2 = 9 –( x - y2 = (3 + x - y)(3- x + y )
1
0,5
1,5

2
a) ( x - 4)2 – 36 = 0 x + 2) (x - 10 ) = 0
Vậy : x = - 2 hoặc x = 10
b) x( x – 5)- 4x +20 = 0 x( x – 5 ) – 4( x - 5) = 0
 ( x – 5)( x – 4 ) = 0
Vậy : x = 5 hoặc x = 4
1
1
1

1

3
 (x4 + 6x3 + 7x2 – 6x +a ) : ( x2 + 3x – 1 ) = x2 + 3x – 1
Dư R = a – 1
Để phép chia hết thì a – 1 = 0  a = 1

1,5
0,5

4
A = 5 - 4x2 + 4x = - 4( x2 – x - 
Khi đó: 
Vậy biểu thức A có giá trị lớn nhất là 6 khi 


0,5
0,5

….HẾT……..