dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 7 mien phi,tai lieu Đề Toán 7 mien phi,bai giang Đề Toán 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:18:23 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2012 -2013
MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ - LỚP 7 – TIẾT 22
Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1(3 điểm)Thực hiện phếp tính:
a) 5
b) 6 - 
c) 0,1.
Câu 2 (3 điểm) Tìm x biết:
a) -  b) 
Câu 3 (3 điểm) Hưởng ứng phòng trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 chi đội 7A, 7B, 7C
đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được 3 chi đội lần
lượt tỷ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.
Câu 4.(1 điểm) Tìm x , y biết: (2x - 5)200 +( 3y+7)300 ≥ 0

…………………………Hết………………………….PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM - KIỂM TRA ĐẠI SỐ - TIẾT 22
Câu
 Nội dung
Điểm


5= 6,5
b) 6 -  = 

c) 0,1. = 1


1,0

1,0


2
4
a) - => x=  => x = => x =  b)  => x= 2,25 hoặc x = - 3,75


Gọi số giấy vụn các chi đội 7a;7b;7c lần lượt thu được là x;y;z.
Theo bài ra ta có:  +  +  và x+y+z =120
Dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
x/9+y/7+z/8 = (x+y+z) /(9+7+8) =120/24 = 5
Suy ra x=9.5=45 ; y = 7.5=35 ; z = 8.5 = 40

1,0
2,00,5
0,5
0,5

1,0

0,55
 (2x - 5)200 ≥ 0 và ( 3y+7)300 ≥ 0
Nên (2x - 5)200 +(3y+7)300 = 0 khi:
(2x - 5)200 = 0 và (3y+7)300 = 0
x =  và y = 
0,5


0,5
…….HẾT…….