dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Toán 6 mien phi,tai lieu Đề Toán 6 mien phi,bai giang Đề Toán 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/25/2013 11:16:32 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 50
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
a) Thế nào là số nguyên tố? Viết tập hợp A các số nguyên tố nhỏ hơn 10.
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần :
-9 ; 7 ; -1 ; 12 ; -3
c) Cho tập hợp C = {x N* / x chia hết cho 3 ; x  99}.
Tính số phần tử của tập hợp C

Câu 2: (1,5 điểm)
a) Thực hiện phép tính : 25. 101 – 25. 1010
b) Tìm chữ số a,b để số  chia hết cho cả 2, 5 và 9
Câu 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :
a) 16x – 23 = 41
b)  = 7
c) 6 chia hết cho ( x+3)

Câu 4: (1,0 điểm)
Tìm BCNN (45 ; 126)
Câu 5: (1,5 điểm)
Hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Lớp 6A tổ chức trò chơi dân gian, số học sinh của lớp được chia thành nhiều đội chơi, số nam và số nữ của lớp được chia đều vào trong các đội. Hỏi chia được nhiều nhất là bao nhiêu đội. Biết rằng lớp 6A có 24 nữ và 18 nam.
Câu 6: (2,5 điểm)
1/ a) Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng ?
b) Vẽ hình minh họa M là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

2/ Trên đường thẳng d đặt các đoạn thẳng AB = 3cm; BC = 2cm và
AC = 5cm.
a) Hỏi A; B; C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?
b) Trên tia AC lấy điểm D sao cho AD = 7cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

……….HẾT…….

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: TOÁN LỚP 6
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
1
a) Trả lời đúng số nguyên tố
Viết đúng tập hợp
A = {2; 3; 5; 7}
b) Thứ tự đúng là -9 ; -3; -1 ; 12 ; 7
c) C = {3; 6; 9; ….; 96; 99}.
Số phần tử là: (99 – 3): 3 + 1 = 33
0,5

0,5
0,5

0,5

2
a) Viết được 25( 101 – 1010)
Tính đúng 1010 = 1
Tính đúng 25 = 32
Tính đúng kết quả 3200
b) Tính đúng b = 0
Tính đúng a = 51,0

0,5
3
a) Tính đúng 16x = 41+ 23 = 64
Tìm được x = 64:16 = 4
b) Tìm được x = 7
c) x + 3  Ư(6) = {1; 2; 3; 6}. 
Tìm được x = 0; x = 3

0,5
0,5

0,5

4

Viết được 45 = 32.5 ; 126 = 2.32.7
Tìm được BCNN(45; 126) = 2.32.5.7 = 630
0,5
0,5
5
Gọi a là số đội chơi cần tìm ( aN)
24a ; 18a và a lớn nhất ; a = ƯCLN ( 24; 8)
24 = 22.3 ; 18 = 2.32
Tìm được a = UCLN(24; 18) = 6
Trả lời: Số đội nhiều nhất là 6 đội
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
6
1a) Nêu đúng trung điểm của đoạn thẳng
1b) vẽ hình chính xác
2)Vẽ hình đúng
2a) AB + BC = AC
B nằm giữa A và C
2b) Lập luận để C nằm giữa A và D
AC + CD = AD
CD = 2cm
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0