dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Tin học8 mien phi,tai lieu Đề Tin học8 mien phi,bai giang Đề Tin học8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:56:17 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 123
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút.
A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất
Câu 1: Cấu trúc chung của một chương trình gồm:a. 2 phần b. 3 phần c. 4 phần d. 1 phần
Câu 2: Khi soạn thảo xong một chương trình Pascal, ta muốn kiểm tra xem có lỗi gì không thì ta nhấn phím:
a. F9 b. F3 c. F2 d. F1
Câu 3: Khi một chương trình Pascal hết lỗi, ta muốn chạy chương trình thì nhấn phím:
a. F9 b. Ctrl + F9 c. F2 d. Ctrl + F2
Câu 4: Các cách đặt tên sau, cách nào đúng:
a. bai thi b. baithi c. Bàithi d. Bài thi
Câu 5: Để khai báo biến x kiểu số nguyên; a, b kiểu số thực thì ta khai báo:
a. Var  x, a, b: Integer, real; b. Var x: Integer; a, b: real;
c. Var  x, a, b: Integer of real d. Var a, b: Integer; x: real
Câu 6: . If ... Then ... Else… là:
a. Khai báo biến b. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu
c. Câu lệnh điều kiện dạng đủ d Khai báo hằng
Câu 7: Theo em  hiểu viết chương trình là gì?
A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó.
B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình.
C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học
D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot
Câu 8: Để chia lấy phần nguyên ta dùng phép toán:
A. Div B. : C. Mod D. /
Câu 9: Để viết thông tin ra màn hình, Pascal sử dụng lệnh:
A. Write B. Read; C. Delay; D. Clrscr;
Câu 10: Cấu trúc của một chương trình Pascal thường có những phần sau:
A.  Phần thân, phần cuối B. Phần khai báo, phần thân, phần cuối.
C.  Phần khai báo, phần thân D. Phần đầu, phần thân, phần cuối.
Câu 11: X là một số thực, để khai báo biến X ta có thể khai báo như sau:
A. Var X: integer; B. Var X: Real;
C.  Var  X: String; D. Var X: char;
Câu 12:  Lệnh gán trong Pascal được viết như sau:
A. := B. >= ; C.=> ; D. #
B/ Tự luận : (7 điểm) Câu 1: (2điểm) Câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ được viết như thế nào?
Câu 2 : (2điểm) Sau mỗi câu lệnh sau đây: a) IF ( 45 mod 3) = 0 then  X:= X + 1;
b) IF x > 10 then X:= X + 1;
Giá trị của biến X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 5?
Câu 3 :(3điểm) Viết chương trình kiểm tra số nguyên dương X nhập từ bàn phìm là số chẵn hay số lẻ.
……….Hết……..
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2012 -2013
Môn: Tin học 8
I. Phần trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
A
B
B
B
C
A
A
A
C
B
A

II/ Tự luận: (7điểm)
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

Câu 1
(2điểm)
Câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ:
+Câu lệnh điều kiện dạng thiếu: 
IF <điều kiện> THEN ;
+Câu lệnh điều kiện dạng đủ:
IF <điều kiện> THEN ELSE ;