dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Tin học8 mien phi,tai lieu Đề Tin học8 mien phi,bai giang Đề Tin học8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:55:54 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 271
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Tin học 8 – Tiết 25
Họ và tên:…………………….lớp…….. Thời gian: 45 phút (kể cả giao đề)

Điểm:
Lời phê của giáo viên:


A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây?
A. Ngôn ngữ tự nhiên; B. Ngôn ngữ lập trình;
C. Ngôn ngữ máy; D. Tất cả các ngôn ngữ nói trên.
Câu 2. Những từ có ý nghĩa được xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác được gọi là:
A. Tên; B. Từ khóa; C. Tên riêng; D. Biến.
Câu 3. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var tb: real; B. Var x := integer; C. const x = real; D. Var R = 30;
Câu 4. Để chạy chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?
A. F9; B. Alt + F9; C. Ctrl + F9; D. Ctrl + Shitf + F9
Câu 5. Biểu thức toán học  chuyển sang biểu thức trong Pascal như thế nào?
A. 9-((4*2+(5+3))/(4+(7-2)))+4+25/4; B. (9-(4*4+(5+3)))/(4+(7-2))+4+25/4;
C. 9-((4*4+(5+3))/(4+(7-2)))+4+25/4; D. 9-4*4+(5+3)/(4+(7-2))+4+25/4.
Câu 6. Biểu thức 8+(10-3) div 2 có kết quả là bao nhiêu?
A. 10; B. 11; C. 12; D. 7.
B. Phần tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal
a. ; b.  ;
Câu 2: (2 điểm) Viết chương trình tính biểu thức a của câu 1
Câu 3: (3 điểm) Chương trình bạn Tuấn viết sau đây có lỗi ở một số câu lệnh, em hãy sửa lại các câu lệnh có lỗi cho hoàn chỉnh
Program tinh tong;
Uses crt;
Var a, b, tong = integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so a = ‘); Readln(a);
Write(‘Nhap so b = ‘); Readln(b);
tong = a + b;
Writeln(‘Tong cua hai so a va b là: ‘,’tong’);
Readln;
End.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


PHÒNG GD&ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Tin học 8 – Tiết 25
A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
A
C
C
B


B. Phần tự luận: (7 điểm)
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

Câu 1
(2đ)
a
(15 – 4 + 3)/(2 + 3) – (2 + 5)/x + y
1điểm


b
(10 + x)*(10 + x)/(3 + y) – (18 + 5)/(y*y*y)
1điểm

Câu 2
(2đ)
Program tinh_toan ;
Uses crt ;
Begin
Clrscr ;
Writeln(‘(15 – 4 + 3)/(2 + 3) – (2 + 5)/x + y = ’, (15 – 4 + 3)/(2 + 3) – (2 + 5)/x + y :2 :1);
Readln ;
End

0,5điểm1điểm

0,5điểm

Câu 3
(3đ)
1. Program tinh_tong;
3. Var a, b, tong : integer;
8. tong := a + b;
9. Writeln(‘Tong cua hai so a va b là: ‘,tong);
0,75 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm


---------------------------HẾT------------------------