dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Tin học8 mien phi,tai lieu Đề Tin học8 mien phi,bai giang Đề Tin học8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:55:21 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 85
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Tin học 8 – Tiết 31
Thời gian: 45 phút (kể cả giao đề)
Họ và tên:…………………….lớp……..


Lời phê của giáo viên:

ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: (4 điểm) Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ:
“ Chao cac ban.
Toi ten……………………….lop:……….”
Câu 2: (6 điểm) Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Với a, b là 2 số bất kỳ nhập từ bàn phím

*****************************

PHÒNG GD&ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Tin học 8 – Tiết 31


CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

Câu 1
Program Baitap1;
Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);
Writeln(‘Toi ten……………………….lop:……….’);
Readln;
End.
 1,0điểm

1,0điểm
1,0điểm
1,0điểm


Câu 2
Program Baitap2;
Var S,a,b: Real;
Begin
Writeln(‘Nhap a:’);readln(a);
Writeln(‘Nhap b:’);readln(b);
S:=a+b;
Write(‘Tong 2 so a va b la:’,S);
Readln
End.
 1,0điểm
1,0điểm

1,0điểm
1,0điểm
1,0điểm
0,5điểm
0,5điểm


………Hết………