dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Tin học 7 mien phi,tai lieu Đề Tin học 7 mien phi,bai giang Đề Tin học 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:57:38 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 255
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2012-2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: TIN HỌC LỚP: 7
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Các dữ liệu nào sau đây dữ liệu nào kiểu kí tự?
A. 20/08/1005 B. “21233”
C. =(20*A1)/10 D. 21233
Câu 2: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo?
A. Alt B. Ctrl
C. Shift D. Phím nào cũng được
Câu 3: Thanh công thức cho ta biết điều gì?
A. Nội dung của ô tính đang được chọn.
B. Địa chỉ của ô tính đang được chọn.
C. Con trỏ ô đang ở vị trí nào đó.
D. Cả 3 câu A, B, C đều sai.
Câu 4: Muốn chèn thêm một cột em chọn lệnh nào sau đây?
A. Mở bảng chọn table, sau đó chọn Insert Columns;
B. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Rows;
C. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Colunms;
D. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Insert Columns;
Câu 5: Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng?
A. = Sum ( A1+B1+C1) B. = AVERAGE( A1.B1.C1)
C. = (A1+ B1+ C1)/3 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
A. 2109 B. 2007
C. 8 D. Công thức sai
II./ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1 : (2đ)Nêu thao tác xóa cột ?
Câu 2: (2đ) Hãy nêu thao tác sao chép nội dung trong ô tính?
Câu 3: (3đ)Hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ chuẩn của Excell:

Nút lệnh
Tên tiếng anh
Ý nghĩa


NewSaveOpenCopyCutPaste………HẾT……..
PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: TIN HỌC LỚP: 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu đúng được: 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
B
A
C
C
B

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Nêu đúng được 2đ theo các cách khác nhau
Câu 2: (2đ) Hãy nêu thao tác sao chép nội dung trong ô tính?
- B1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn sao chép (0.5 đ)
- B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ (0.5 đ)
- B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào.(0.5 đ)
- B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ (0.5 đ)
Câu 3: Hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ chuẩn của Excell:(3đ)
Nút lệnh
Tên tiếng anh
Ý nghĩa


New
Mở trang tính mới (0.5 đ)


Save
Lưu trang tính (0.5 đ)


Open
Mở trang tính đã có trên đĩa (0.5 đ)


Copy
Sao chép (0.5 đ)


Cut
Di chuyển (0.5 đ)


Paste
Dán (0.5 đ)


……………..