dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Tin học 7 mien phi,tai lieu Đề Tin học 7 mien phi,bai giang Đề Tin học 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/27/2013 6:57:10 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 321
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – NĂM HỌC: 2012-2013
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC MÔN: TIN HỌC - LỚP: 7 TIẾT: 22
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )
Họ và tên:……………………………………………Lớp: 7…………

ĐIỂM

Lời nhận xét của thầy, (cô) giáo

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1: Muốn lưu trang tính em thực hiện
A.Chọn File -> Save -> gõ tên
C. Chọn View ->Save ->gõ tên

B.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác
D. Cả A, B, C đều đúng

2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?
A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức
C. Nhập dữ liệu trên thanh công thức

B. Nháy chuột vào ô và nhập công thức
D. Tất cả đều đúng

3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) - max(5)
A. 11
B. 1
C. -1
D. Tất cả sai

4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.
A. 30
B. #VALUE
C. 6
D. Tất cả sai

5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi
A. #VALUE
B. #NAME
C. #DIV/0!
D. #N/A

6: Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột
B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn
D. Cả A, B, C sai

7: Thanh công thức dùng để:
A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn
C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn

B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
D. Cả 3 ý trên.

8: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng
A. =Sum(A1;A2;A3;A4)
B. =SUM(A1,A2,A3,A4)

C. =Sum(A1;A4)
D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN
1: Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:
a)  b)
2: Cho trang tính sau:

a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu
b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu
c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu
d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
Câu3: Cho trang tính sau:

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.
b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu.

PHÒNG GD& ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: TIN HỌC LỚP: 7 TIẾT: 22

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Mỗi câu đúng được: 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
D
B
D
B
C
D
B

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
a)= (7+9)/(6-2)*(3+1) (1 điểm)
b)= (5^3 – 3^2)/((5+2)^2) (1 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
a)Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu :
= (A1+B1+C1+D1+E1) (0,5 điểm)
b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu : = (A1+B1+C1+D1+E1)/5 (0,5 điểm)
c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu 
= AVERAGE